triangle choke
Jiu Jitsu, Jiu Jitsu Techniques

Triangle Choke: A Proven BJJ Technique for Victory

The triangle choke is one of the most compelling submissions in Brazilian jiu-jitsu. It is a powerful choke submission to […]

Triangle Choke: A Proven BJJ Technique for Victory Read Post »